Prispevki

SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU

Kaj je avtizem

Po definiciji je avtizem kompleksna pervazivna razvojna motnja z nevrološko-biološko osnovo, ki se pojavi v otroštvu in se kaže predvsem kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, verbalne in neverbalne komunikacije. Motnjo je leta 1943 prvi opisal ameriški psihiater Leo Kanner kot zgodnji infantilni avtizem, ker naj bi se pojavil v zgodnjem otroštvu. Leto kasneje je avstrijski pediater Hans Asperger podal nekoliko širši opis motnje, ki je zajemala tudi primere visoko inteligentnih, nadpovprečno verbalno sposobnih, skoraj »normalnih« posameznikov. Aspergerjev sindrom danes pojmujemo kot blagi avtizem. Osebe z Aspergerjevim sindromom opisujejo kot socialno bolj motivirane, vendar zelo občutljive. A kljub blažji motnji, se zaradi svojih primanjkljajev srečujejo s težavami pri zaposlitvi, v socialnem življenju in na področju duševnega zdravja.

Prevalenca

Avtizem je sprva veljal za zelo redko motnjo s prevalenco 1 na 10.000 otrok, danes pa gre za eno najpogosteje diagnosticiranih motenj pri otrocih. Po najnovejših podatkih naj bi en na 68 otrok v ZDA imel MAS. Pri nas teh podatkov žal nimamo, ker nihče ne vodi evidence, a je tudi pri nas opazen občuten porast teh motenj, predvsem med otroci. Razlogov za to je več in so empirično težko določljivi. Med njimi je tudi večja osveščenost in prepoznavnost ter spremembe diagnostičnih kriterijev. Danes namesto o avtizmu govorimo o spektru avtističnih motenj, kar samodejno pomeni vključitev blažjih oblik. A kakorkoli poskušamo te podatke interpretirati, ostaja dejstvo, da je teh otrok vedno več in da se ob ustrezni pomoči njihove težave lahko omilijo, kvaliteta njihovega življenja pa bistveno izboljša. Dejanski vzrok porasta avtizma pa še vedno ostaja neznan.

Možni vzroki

Lahko bi rekli, da danes že dokaj natančno vemo, kaj vse je pri motnjah avtističnega spektra strukturno in funkcionalno drugače, še vedno pa ne vemo, zakaj do teh sprememb prihaja. Prvotno idejo, da naj bi avtizem povzročale »hladne matere« in napačni starševski stil je stroka nadomestila s prepričanjem, da gre za genetsko napako. Novejše raziskave, ki so omogočile vpogled v genetske in nevrobiološke osnove motenj avtističnega spektra, pa še vedno ne morejo točno določiti specifičnega biološkega vzroka nastanka teh motenj. Nekateri menijo, da gre najverjetneje za recipročno interakcijo med biološkimi, okoljskimi in vedenjskimi dejavniki.

Posebnosti avtizma

Največja posebnost pri avtizmu je procesiranje in kodiranje informacij, zaradi senzornih težav, ki so prisotne pri 70-95% posameznikom z motnjo. Najznačilnejše senzorne težave so: previsoka ali prenizka senzorna občutljivost, senzorna preobremenjenost, težave s senzorno integracijo, senzorne fiksacije, nenavadne senzorne atrakcije ali senzorna neusklajenost. Senzorna preobčutljivost je lahko tako intenzivna, da povzroča stanje prekomerne vzburjenosti, v katerem čuti blokirajo um, zato je sprejemanje informacij nepopolno, popačeno. To pomeni, da so vhodne informacije pomanjkljive ali spremenjene. Kategorizacija in generalizacija informacij pa poteka drugače, shranjujejo se ločeno in ne v konceptualno ali semantično povezane enote.

Pri čustvovanju in mišljenju imajo ponavadi težave z izražanjem svojih čustev, kar pa ne pomeni, da čustev ne občutijo, kot je nekoč veljalo prepričanje. Težko se vživljajo v čustva drugih in pogosto ne opazijo, da so njihova čustva enostranska. Uravnavanje čustev s pomočjo mišljenja je problematično zaradi šibkejšega samozavedanja.

Jezikovni in komunikacijski primanjkljaji so med glavnimi diagnostičnimi kriteriji za MAS. Ocenjuje se, da približno polovica otrok z MAS ne usvoji govora kot primarnega načina komunikacije oz. funkcionalnega jezika. Med tistimi, ki ga usvojijo pa so velike razlike v tem kdaj in kako ga usvojijo. Zaostanki in primanjkljaji pri usvajanju jezika segajo od popolne odsotnosti funkcionalne komunikacije do skoraj ustreznega govora. Najznačilnejše jezikovne težave so: eholalija ali ponavljanje besed in fraz, zamenjava zaimkov, nenavadna raba besed in neologizmi, posebna artikulacija in prozodija. Starši pogosto poročajo, da je bil prvi znak težav pri otroku odsotnost ali izguba govora okoli drugega leta starosti. Nekateri okoli petega leta ponovno pridobijo sposobnost komunikacije z usvojitvijo določene mere funkcionalnega jezika, kar se je izkazalo kot najmočnejši napovedni dejavnik za ugodnejši razvoj otroka z MAS.

Motnje spomina in izvršilnih funkcij so povezane z vsemi tremi skupinami vedenjskih simptomov MAS, torej z oslabitvami socialne interakcije, komunikacije in stereotipnim vedenjem. Nekatere izmed simptomov so skušali razložiti s spominskimi primanjkljaji npr. neumestni komentarji osebe bi lahko bili posledica tega, da se oseba ne more spomniti teme pogovora, ali ponavljanje gibov zaradi nesposobnosti priklica spomina na predhodno dejavnost. Zelo verjetna bi bila tudi razlaga, da je to, kar izgleda kot oslabitev spominskih funkcij pri MAS, dejansko posledica drugačnega procesiranja in organiziranja informacij, ki vodi v slabšo uspešnost na testih spomin. Po drugi strani pa študije primerov kažejo, da imajo nekateri posamezniki z MAS nadpovprečne, celo izjemne spominske sposobnosti na določenem področju, najpogosteje na vizualnem področju.

Triada motenj

Pri avtizmu ponavadi govorimo o triadi motenj, ki zajema socialno interakcijo, komunikacijo in imaginacijo. Razlike v stopnjah komunikacijskih veščin, ki se jih ti otroci naučijo so izjemno velike. Težave imajo tako z ekspresivnim kot z receptivnim govorom, saj imajo vsi tudi določeno mero težav z razumevanjem komunikacije drugih, še posebej velike ovire pa jim predstavljajo abstraktni koncepti in fraze s prenesenim pomenom. Komunikacijske težave neposredno prispevajo k različnim vedenjskim težavam. Vedenje je otrokov poskus komunikacije za izražanje neke potrebe ali občutka. Razumevanje vedenja omogoča bolj učinkovito spreminjanje vedenja. Če vemo, na katero značilnost okolja se otrok odziva in zakaj mu povzroča težave, lahko učinkoviteje ukrepamo. Ponavadi je težavno vedenje otrok z MAS reakcija na strah ali posledica pomanjkanja razumevanja.

Pri socialni interakciji je največja težava prav odklanjanje interakcije z drugimi, pomanjkanje motivacije za ugajanje drugim, nerazumevanje nenapisanih družbenih pravil, omejena in čudna interakcija predvsem z neznanimi ljudmi v neznanih okoliščinah.

Težave z imaginacijo ali fleksibilnostjo mišljenja pa se kažejo predvsem kot nenavadna uporaba predmetov in igrač, neskladno z njihovim namenom, nesposobnost domišljijske igre ali pisanja z uporabo domišljije, ponavljanje istih aktivnosti ali posnemanje videnega (predvsem filmskih in televizijskih likov), učenje na pamet brez razumevanja, nesposobnost vživljanja v druge, strogo upoštevanje pravil in nerazumevanje izjem, omejena sposobnost predvidevanja, odpor do sprememb ali t.i. »potreba po istosti«, kar pomeni, da vztrajajo pri tem, da so stvari narejene na določen način. Posledično je njihovo življenje zelo natančno strukturirano in organizirano, kar zmanjšuje njihovo anksioznost in strah pred nepredvidljivim.

Pridružene motnje

Obstaja precej močna povezava med MAS in različnimi učnimi težavami, saj naj bi po določenih ocenah kar 2/3 oseb z MAS imelo občutne učne težave, ki se izražajo kot primanjkljaji na področju izvršnih sposobnosti.

MAS imajo visoko komorbidnost z motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD), kar negativno vpliva na posameznikov intelektualni razvoj. Pomanjkanje pozornosti pogosto vodi v težave z razumevanjem daljših besedil in navodil.

Pogoste so tudi težave z grafomotoriko in posledično pisanjem, kar je lahko velika ovira pri izkazovanju znanja. Ena od možnih prilagoditev za reševanje te težave je uporaba računalnika.

Težave pri učenju abstraktnih pravil vplivajo na sposobnost ustreznega odzivanja v socialnih situacijah. Veliko stvari, ki jih ljudje običajno usvojimo spontano in intuitivno kot npr. socialne veščine, so za osebe z MAS dodatni učni predmet, ki se ga morajo naučiti. Nekateri naučenih socialnih veščin nikoli ne razumejo v njihovem pravem smislu, a jih znajo uporabljati dovolj učinkovito, da z njimi bolj ali manj uspešno funkcionirajo v svetu. Temple Grandin svoje socialno učenje opisuje kot »striktno logičen proces«, pogosto v obliki matematičnih enačb. Posamezniki z visokofunkcionalnim avtizmom in Aspergerjevim sindromom pogosto razvijejo kompenzatorne strategije, s katerimi prikrivajo svojo nesposobnost razumevanja socialnih situacij.

Izjemne sposobnosti

Nedvomno imajo osebe z MAS ogromne težave na določenih področjih, a hkrati lahko imajo tudi izjemne in družbeno pomembne sposobnosti na drugih področjih. Izredne sposobnosti na določenem področju kot je npr. matematika ali geografija, se v splošni populaciji pojavljajo v manj kot enem odstotku. Med osebami z MAS pa je pojavnost takih sposobnosti veliko višja, tudi do 10%. Poleg tega pa se pri teh osebah pogosto opažajo nenavadno močni interesi in spomin za nize besed, za vizualno-prostorske informacije, za glasbo in ritem.

Različni pristopi k obravnavi

Starši in strokovnjaki, ki se morajo odločati med različnimi načini obravnave otrok z MAS, se pri tem soočajo z velikimi izzivi zaradi številnih možnih pristopov in pomanjkanja konsenza o tem, kateri so najprimernejši. To nestrinjanje je doloma posledica neodgovorjenih vprašanj o vzrokih in naravi avtizma. Kontroverzno pa je tudi to, da je veliko pristopov razvitih izven znanstvenega okvirja. Taki pristopi nimajo standardiziranega protokola in jih je zato težko replicirati v znanstvene in klinične namene. Osnova današnjih strokovno priznanih terapevtskih pristopov k MAS je učenje komunikacije in socialno ustreznih vedenjskih vzorcev z namenom doseganja čim večje samostojnosti in učinkovitosti otroka ali osebe v vsakdanjem življenju. Vzporedno z razvojem teorij o vzrokih za avtizem se je spreminjal tudi pristop obravnave od farmakoterapije, psihoanalitičnih in behaviorističnih modelov obravnave, do sodobnega interdisciplinarnega pristopa, ki združuje terapijo in edukacijo. Gre za celostno obravnavo, v katero je vključen tako tim strokovnjakov kot tudi starši. Cilj take obravnave je maksimalni kognitivni, emocionalni in socialni razvoj otroka z MAS. Izbor tehnik in metod dela je zelo individualen, glede na posamezni primer. Ključnega pomena za napredek je razumevanje posameznega otroka.

Tradicionalni pristopi učenja komunikacije pri MAS npr. aplikativna vedenjska analiza (ABA) ali vedenjsko kognitivna terapija (VKT), se osredotočajo na očesni stik, oponašanje zvokov, kazanje in prepoznavanje znakov. Temeljijo na teoriji učenja z okrepitvami ter nagrajevanju zaželenega vedenja. Te metode so zelo počasne in pogosto ne vodijo v funkcionalno komunikacijo. Za osebe s hudimi senzornimi težavami in pridruženo anksioznostjo pa imajo lahko tudi zelo negativne posledice.

Alternativni pristopi npr. Floortime in SonRise, poudarjajo pomen zgodnje obravnave in vzpostavitev interakcije z otrokom tako, da poskusimo »vstopiti v njegov svet« preko oponašanja njegovih dejavnosti in sledenja njegovim interesom. To je skorajda v nasprotju s konvencionalnimi tehnikami vedenjske modifikacije, a ima prav tako svoje prednosti in slabosti. Omenjena pristopa temeljita na individualnem odnosu ena-na-ena med otrokom in učiteljem, v katerem učitelj sledi vodstvu otroka. Tak odnos je koristen, ker veliko otrok z MAS lahko obvlada socialne odnose ena-na-ena, precejšnje težave pa imajo v nestrukturiranih skupinah. Prepuščanje nadzora otroku v takem individualnem odnosu zmanjšuje otrokovo anksioznost. Najpogostejša kritika takega pristopa je, da lahko otrok ostane v svojem »avtističnem svetu«. Toda gradnja zaupanja v odraslega naj bi omogočila otroku spoznavanje socialnega sveta, ki se ga sam tako zelo izogiba. Kaufman meni, da gre pri avtizmu predvsem za motnjo socialne interakcije in oblikovanja odnosov. Posebno vedenje teh otrok vidi kot simptom in ne vzrok motnje. Odpravljanje tega vedenja brez ugotavljanja in razumevanja vzroka zanj, ruši zaupanje med otrokom in skrbnikom, ki je tem pomoči otroku k njegovemu napredku. Zato pravi, da premagovanje avtizma ne sme in ne more temeljiti na spreminjanju vedenja otroka, ampak na izgradnji sodelujočega odnosa z otrokom.

Dajmo jim možnost razviti svoje potenciale

Po vsem povedanem lahko zaključim, da je redkokdaj pravilno reči, da oseba z avtizmom nečesa ne zmore, saj se pogosto izkaže, da to zmore, če ji je naloga predstavljena tako, da jo razume, torej ji je dostopna ali pa potrebuje le nekaj opore, da jo doseže. Vedno znova se potrjuje dejstvo, da so tudi ti otroci lahko uspešni, če se navodila prilagodijo prav za njih. Vsak otrok z avtizmom ne more postati genij, toda vsak lahko izboljša svoje rezultate, če mu damo to možnost.

V primeru opisanih težav, se lahko obrnete na Inštitut za avtizem http://www.instavtizem.org/

Avtor prispevka: Darinka Radoja


GINKO BILOBA – PODCENJENA ZDRAVILNA RASTLINA?

 

Ginkgo biloba (v nadaljevanju samo ginko) je starodavna rastlina, katere domovina izvora so višave zahodno od mitološkega Šangaja na Kitajskem. Prve rastline na ozemlju Evrope so pričeli gojiti v Utrechtu (Nizozemska) potem, ko so tja prvič prispela semena iz Azije. Danes so pripravki omenjene rastline široko dostopni v specializiranih trgovinah in lekarnah, najpogosteje pa jih uporabljamo za izboljševanje kognitivnih funkcij in mikrocirkulacije. Znanstveniki so se v zadnjih letih dokopali do neverjetnih terapevtskih moči, ki jih ta rastlina premore. V prispevku bo večji poudarek vpliva ginka na osrednje živčevje, zlasti znotraj psihiatričnih sistemov.

Ginko ima torej širok spekter indikacij. V splošnem služi za izboljšanje mikrocirkulacije in možganskih funkcij, lajšanju simptomov migren, srčne aritmije, astme, predmenstrualnih težavah, diareje, Alzheimerjevi bolezni, anksioznih motenj in depresije ter predvsem izboljša kognitivne funkcije (Ernst, 2007). Toda po drugi strani velja omeniti tudi strupene in hkrati nevarne posledice (v ekstremnih primerih tudi smrtne) pri uživanju semenskega ovoja ženskih dreves te rastline.

Zdravilne učinkovine ginka

Izjemne lastnosti ginka gre iskati v flavonoidih in terpenoidih, ki sta osrednji, organizmu izrazito koristni substanci. Prvi (flavonoidi) so v zdravilstvu in prehrani zelo znani kot močni antioksidanti, ki v svoji funkciji krepijo imunski sistem, upočasnjujejo staranje celičnih procesov in jih obenem varujejo pred prostimi radikali ter – zavirajo nastanek in razvoj nekaterih rakavih obolenj. Vrsta flavonoidov v ginku imenujemo ginkolidi – ti delujejo kot terpenoidni laktoni, ki se nato delijo v glinkolide A, B, C, J in M. Razlikujejo se v številu hidroksil skupin, največje količine pa se nahajajo v lubju in vejah rastline. V stroki se zelo pogosto omenja bilobalid, ki je še ena izmed podsestavin terpenoidnih trilaktonov, koristna za živčevje z zmanjšanim izpustom ekscitotoksične aminokisline, zlasti glutamata in aspartata.

Na drugi strani se nahajajo omenjeni terpenoidi, ki ravno tako sodijo med močnejše antioksidante in jih najdemo v zdravilnih rastlinah (evkaliptus, ingver, nageljnove žbice itd.). Prisotni so še v konoplji (kanabis), v salvii salvinorin A (Salvia divinorum), v semenih kurkume (Firn, 2010).

Nevrobiologija ginka

Ginko velja za zaviralca dejavnika agregacije trombocitov (PAF), ki je obenem nevromodulator, kar za posledico privede do povečanja presinaptičnega sproščanja glutamata.

Monoaminska oksidaza (MAO) je inhibirana in vitro z uporabo ginka, čeprav istočasno nobena študija na miših ni zaznala pomembnih ravni monaminskih metabolitov. Torej zaključek kljub temu je, da ginko nima vpliva na MAO encime. Busti (2015) omenja možnost inhibicije tudi COMT (katehol-o-metil transferaza), kar pa ni še v celoti pojasnjeno.

Ginko po drugi strani ginko najverjetneje učinkuje tudi na nevrogenezo; zaenkrat vemo, da izolirani bilobalid vpliva na povečano poliferacijo hipokampalnih celic, kar nakazuje na povezanost s povečanim BDNF (Brain derived neurotrophic factor), ki pa ni povezan s CREB fosforilacijo in istočasno profilira dendrite in periferne nevrone in vitro. Glinkolida A in B, kot izgleda, ne vplivata na proliferacijo nevronov. Examine (b.l.) omenja tudi povečano nevrogenezo pri nevronskih poškodbah po intravenskem vnosu EGb – 761.

Izgleda, da bilobalid in vitro izboljša nevronsko proliferacijo z večjo močjo kot denimo rolipram. Ginko je pri podganah vpleten tudi pri nevronskem širjenju AchE (acetilholina) in NOS pozitivnih nevronov možganske skorje.

Ekstrakt EGb-761 (240mg) je povzročil porast plazemske koncentracije BDNF-ja pri shizofrenikih, ki trpijo zaradi zapoznele diskinezije (Examine, b.l.).

Psihiatrične motnje (depresija, anksiozne motnje etc.) so danes čedalje pogostejši dejavnik tveganja kroničnih in resnih bolezni, psihosomatskih motenj in predvsem veljajo za pravo epidemijo, katerih »epicenter« izvira zlasti v zahodnih družbah, kjer življenjski slog narekuje razvoj in potek bolezni populacije. Nevroznanstveniki so že pred časom postavili t.i. monoaminsko hipotezo depresije, kjer opisujejo kolaps na ravni nevrotransmiterjev znotraj regulacije monoaminov (noradrenalin, dopamin in serotonin) in nekaterih drugih molekularnih mehanizmov. Toda v zadnjem času se vse pogosteje odkriva močan vpliv glutamata na N-metil D-aspartatne receptorje, ki bi utegnil igrati celo večjo vlogo pri razvoju oz. zdravljenju duševnih motenj.

Doslej je bilo opravljenih nekaj raziskav vpliva ginka na nevrotransmisijo monoaminov.

Znotraj dopaminske nevrotransmisije so znasntveniki ugotovili, da ena sama oralna doza 100-300mg/kg antioksidativnega ekstrakta ginka EGb-761 na podganah ne pokaže vpliva ekstracelularnih kateholaminov, čeprav je na dnevni ravni znotraj 2 tednov prišlo do povečanja ekstracelularnega dopamina v času meritve od 40-180 min po oralnem vnosu med 85-134% nad izhodiščno ravnijo. Ta sprememba bolj kaže na flavonoidno komponento EGb – 761 (Examine, b.l.).V predelu paraventrikularnih jeder (PVN) in nukleus akumbens (NAc) pride do povečanja dopaminergičnih nevronov na podganah po 15 dneh jemanja 50mg/kg ekstrakta EGb – 761; in vitro se pokaže zmanjšanja oksidativna škoda nevronov, kar rezultira v manjši dopaminsk sekreciji, zaključujejo na Examine (b.l.).

Po drugi strani ginko inhibira noradrenalinski transporter (NET) in vitro na 100 µg/mL in oralnega vnosa 100 mg/kg EGb – 761 v miših pri 30%. Extracelularne koncentracije noradrenalina so povečane pri povečanju dopamina pri 14 dnevnem vnosu 100-300 mg/kg EGb – 761 v prefrontalnem korteksu (PFC), zaključujejo izsledki adrenergične nevrotransmisije.

Po opravljenih raziskavah znotraj serotonergične nevrotransmisije je bila zabeležena povečana poraba sinaptosomalnega serotonina in vitro (23%), čemur gre pripisati flavonoidom ginka, na drugi strani domnevamo, da je prišlo do povečanja serotonina v nevronih po nekajkratnem vnosu ginka, oralno.

Bilobalid (BB) in ginkolidi B skupaj s pikrotoksinom vežejo na receptorska mesta 5-HT3A (največkrat povezani s slabostjo – antiemetični učinki) ne da bi pri tem vplivalo na vezavo ligandov (kot npr. granisetrona).

Čeprav glinkolidi in bilobalid tehnično inhibirajo receptor 5-HT3A, je to možno pri previsokem oralnem vnosu ekstrakta.

 

 

Vpliv ginka na duševne motnje

Že v uvodu prvega poglavja sem na hitro preletel ključne terapevtske lastnosti, ki jih ginko ima. Ena najbolj znanih poleg mikrocirkulacije, so tudi izjemno uspešna dognanja na področju Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, izboljšanju kognitivnih funkcij itd. Toda v tem poglavju se bom osredotočil na duševne motnje in terapevtske učinke, ki jih znanstveniki odkrivajo šele v zadnjem času. Doslej ni bilo opravljenih prav veliko znanstveno podprtih študij vpliva ginka na duševne motnje, pa vendarle imamo na voljo nekaj pomembnih dognanj s področja rezultatov uživanja njegovih ekstraktov v povezavi s psihopatologijami.

Ginko, kot vse kaže, je uporaben pri zmanjševanju anksioznosti in njenih simptomov. Študije na živalskih modelih so pokazale zmanjšanje pri doživljanju stresnega odziva pri vbrizgu 100 mg/kg EGb-761 na miših, merjenega v hladni vodi (cold water stress test). Pri mlajših osebah z generalizirano anksiozno motnjo (GAD) je vnos 240 mg do 480 mg EGb – 761 dnevno znotraj 4 tednov prišlo do bistvenega zmanjšanja simptomov; »negativna« plat uporabe ginka pri zdravljenju anksioznih motenj je njegova zapoznelost terapevtskih učinkov, kar spominja malce na delovanja SSRI. Pomemben podatek, ki je bil izmerjen na človeku, je znižana raven kortizola po vnosu ekstraktov ginka, kot pred njegovem vnosu, čeprav zanimivo, oseba kljub znižanim ravnem kortizola ni še čutila sedativnih učinkov ginka (Examine, b.l.).

Druga študija, ki so jo izvedli Brondino in ekipa (2013) je temeljila na uporabi ginka na 82 pacientih, 27 je redno uživala 480 mg, 25 pa 240 mg dnevno ter ostalih 30 je prejemala placebo. Prva skupina je pokazala po HAMA testu zmanjšanje simptomov za vsaj 50%. V splošnem je populacija z najvišjim odmerkom zaznala 44% odziv, tisti s polovičnim vnosom 31%, placebo skupina pa 20%. Klinično pomembni odgovor je bil dokazan na 81% preiskovancih.

Pri študiju depresij so 17 dni vbrizgavali 5-10 mg/kg EGb – 761 v miši, ki so bile postavljene v posode z vodo. Izkazalo se je, da je ekstrakt ginka zmanjšal nepremičnost miši za približno 41%; učinek ginka je spominjal na učinke vbrizga imipramina (Examine, b.l.).

Ginko, kot že nekajkrat omenjeno, je bogat vir flavonoidov in terpenskih laktonov, ki v svoji domeni obljublja izboljšanje razpoloženja; pomembne, identificirane snovi so še kaempferol, quercetin in sorhamnetin. Ravno prvi naj bi, kot zagotavljajo na Nootrmentu (b.l.) bila glavna učinkovina, ki pozitivno vpliva na razpoloženje. Domneva se, da deluje kot inhibitor MAO.

Zaključek

Ginko je rastlina, ki ima v resnici bistveno širši spekter terapevtskega delovanja. Med nepoznavalci je poznan (če sploh) predvsem po ugodnih učinkih na kognitivnem področju, toda tu se poznavanje njegovih moči največkrat zaključi.

Glavne terapevtske učinkovine so flavonoidi, terpenoidi in bilobalid, ki izboljša nevrogenezo pri poškodbah nevronov. Zadnje omenjeni igra tudi zelo pomembno vlogo pri regulaciji, med drugim glutamata, ki je v zadnjem obdobju tarča preučevanja duševnih motenj.

Na modelnih študijah so znanstveniki potrdili pomembne spremembe uporabe ekstraktov ginka še na krvni obtok, spanje, nevrodegenerativne bolezni in celo rakava obolenja ter za nameček tudi pozitivnih vplivov na ravni monoaminov, ki bi naj igrali velik pomen pri modulaciji duševnih motenj (zlasti anksioznih ter depresijah).

Toda po drugi strani znanstveniki v en glas opozarjajo, da bi ta »čudežna« rastlina lahko imela ob daljši ali količinsko preseženi uporabi negativne posledice na zdravje.

Viri in literatura

Avtor prispevka: Martin Franetič


INTERVJU S ŠPELO KRIŽANEC O RAKU DOJKE

 

V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk in deset moških. Ženske, ki so v procesu zdravljenja ostale brez dojke, imajo večje tveganje za razvoj depresije in anksioznosti. Ker je oktober mesec boja proti raku na dojki, smo v Društvu biopsihologov Slovenije prosili kolegico Špelo Križanec, naj nam na kratko predstavi svoje raziskovalno delo na tem področju.

spela_spiegel

Špela Križanec s profesorjem Davidom Spieglom

Špela Križanec je magistrica biopsihologije, diplomirana psihoterapevtka in specializantka transakcijske analize s posebnim interesom na področju psihoonkologije, psihonevroimunologije, navezanosti v odraslosti in čuječnosti.     Na svoji raziskovalni poti posebno pozornost posveča raku dojke. Kot gostujoča raziskovalka je področje raka dojke in čustvene regulacije preučevala na Univerzi Stanford v ZDA pod mentorstvom enega vodilnih svetovnih strokovnjakov na tem področju profesorja Davida Spiegla.  Letos je vpisala doktorski študij Javnega zdravja, v sklopu interdisciplinarnega študija Biomedicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je aktivna tudi kot mlada raziskovalka na katedri za družinsko medicino, hkrati pa kot asistentka predava na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru, kjer je tako diplomirala kot magistrirala iz biopsihologije na temo raka dojk v povezavi s čustvi ter bila za svoje izjemne raziskovalne dosežke tudi nagrajena.

Zakaj je ta bolezen tako močno pritegnila tvojo pozornost?

Rak je imel mojo pozornost že odkar sem bila majhna. Spomnim se trenutka, mislim da sem bila stara okrog 6 let, z mamo sva se vozili v avtu in se spominjali dedka, ki je prezgodaj umrl zaradi raka na pljučih. Vprašala sem mamo, kaj je rak? Kakšna bolezen je to? Ali bomo vsi umrli zaradi tega? Mama mi je po najboljših močeh in védenju, ki ga je poznala, razložila kar je vedela o bolezni, jaz pa sem ostala z mislijo, da lahko bolezen vsak čas ogrozi moje bližnje in da glede tega ne morem nič narediti. Zdelo se mi je grozno in postalo me je strah. Za starše, za mene, za druge ljudi. Občutek nemoči me je ohromil. Ta občutek me je tekom odraščanja spremljal in se krepil, ko sta za rakom zboleli tudi moja babi in mami. Šele z vpisom na biopsihologijo sem začela bolezen počasoma spoznavati, jo razumeti in preko tega dobila vsaj nek občutek moči – ok, nekaj vemo in nekaj lahko glede tega naredimo – ne vedno, včasih pa. In to mi je zadoščalo.

Ali lahko govorimo o biopsihologiji raka dojke oz. kaj lahko biopsihologija kot znanstvena veda doprinese v boju proti tej bolezni?

Če izhajamo iz stališča, da sta um in telo povezana, da drug na drugega vplivata, potem vsekakor. Klasična medicina, oz. biomedicinski model te povezave ne priznava, je pa veljal dolgo časa kot edini veljavni model. Biopsihosocialni model se je razvil nekoliko kasneje kot razširitev biomedicinskega modela in poudarja medsebojno vplivanje bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. Posameznika vidi kot celoto, pri čemer so vsi ti deli v stalni vzajemni in povratni zvezi. To pomeni, da vsaka sprememba v delovanju enega sistema sproži spremembo v drugih delih. Ko govorimo o biopsihologiji raka dojke, govorimo o tem – o načelu celovitosti, ki se upošteva ne le pri nastanku, izbruhu in izidu bolezni, ampak tudi pri oblikovanju ustreznih ukrepov zdravljenja in okrevanja. Če razumemo, da lahko pomanjkanje socialne podpore in motnji kot sta anksioznost in depresija vplivajo na slabšo prognozo, potem vemo, da lahko do bolezni vplivamo tudi preko teh dveh komponent, ki pa sta spremenljivi. To pomeni, da lahko nanju vplivamo. Biopsihologija kot znanstvena veda ima pri tem ključen pomen, saj ravno zaradi svoje interdisciplinarnosti lahko razume ta medsebojni vpliv.

Kako so čustva povezana z rakom dojke? Kako vplivajo na nastanek, razvoj in zdravljenje te bolezni?

Ko razmišljam o tem na kak način lahko neka stvar vpliva na drugo, največkrat pogledam kako se je ta stvar spreminjala skozi čas – kakšna je bila njena funkcija. In če čustva pogledamo iz evolucijskega vidika, vidimo da so vedno imela svojo funkcijo in mi smo to funkcijo spoštovali, nismo ji oporekali. Ko nas je nekaj ogrožalo, nas je postalo strah in postali smo bolj pazljivi. Ko smo v daljavi videli sovražnika, se je sprožil mehanizem »fight«, kar nam je omogočilo da je telo preko delovanja hormonov sodelovalo z nami in smo imeli boljše možnosti za preživetje. Z bližnjimi, smo čutili zaupanje, pripadnost in povezanost, kar je imelo tako pomirjajoč občutek na nas, kot tudi nam je omogočalo daljše preživetje.  Čustva smo torej jemali resno, jih spoštovali in nismo dvomili v njihove funkcije. Prijetna čustva so nas pomirjala, so na nas blagodejno vplivala, tista neprijetna pa smo poslušali, smo se od njih učili. Nikoli pa jih nismo odrinili stran, se jih poskušali znebiti. Ker kaj se zgodi ko čustva, skupaj z njeno fiziološko funkcijo odrinemo, potlačimo, ignoriramo? Telesni odziv je prisoten, to pomeni da navkljub želji znebiti se negativnega odziva, telo reagira. Telesni odziv je torej prisoten, zavedanja pa ni. To povzroči odklop telesa od uma. Naše telo deluje brez našega zavedanja. V času stresa, ko nam telo daje znake, da smo šli čez mejo, da moramo bolje poskrbeti zase, ga brez zavedanja težko slišimo in kot tak je lahko nevaren. Rak dojke je seveda kompleksna bolezen in ne bi si drznila pojasniti njenega nastanka zgolj ob razumevanju omenjenega. Njen nastanek je posledica delovanja mnogih dejavnikov, ki se prepletajo in lahko v nekem trenutko sprožijo nastanek rakavih tvorb. Razumevanje lastnega telesa pa nam v času stresa, ko smo najbolj dovzetni za nastanek bolezni, lahko pomaga kot preventiva da znamo bolje poskrbeti zase. Pri zdravljenju pa lahko neprijetna čustva, kot so strah, žalost, jeza sprejememo, z njimi delamo in si na tak način pomagamo. Odprto komuniciranje o bolezni, čutenje (namesto odrivanja in kontrole) zmanjša občutja nelogodja in nemira ter tako prispeva h krajšemu okrevanju.

Katere so glavne ugotovitve na tem področju, do katerih si prišla skozi tvoje izobraževanje, raziskovanje in delo?

Zanimive so študije o vplivu socialne podpore na delovanje imunskega sistema pri onkoloških bolnikih.

meditation_room

Danes ne le da vemo, da lahko socialna podpora močno podpre konvencionalno zdravljenje, temveč vemo tudi, kako do tega pride. Socialna podpora, t.j. podpora bližnjih ali podpora psiholoških skupin, izzove povezanost, zaupanje in varnost. Sploh zadnji dve sta ključni pri boleznih, kjer je ogroženo naše življenje in kjer sta ogroženi osnovni potrebi posameznika: lastna eksistenca. Z večanjem varnosti, zaupanja in povezanosti preko socialne podpore, se veča tudi naš občutek »da bo vse ok«, četudi nas več ne bo. Ta občutek je pomemben, saj deluje pomirjujoče, sprošča oksitocin, ki je eden izmed anti-stresnih hormonov in je že bil raziskovan kot »zdravilni hormon«, tudi pri raku.

Zanimive so pa tudi študije Lydie Temoshok o določenem čustveno-regulacijskem mehanizmu ki se je izkazal kot bolj pogost pri onkoloških bolnikih. Opazila je večjo pogostost zanikanja lastnih potreb zaradi močne želje ustreči drugemu, biti vredu, biti pomagajoč, kar posledično vpliva na slabšo skrb zase. Ena bolnica ja ob vprašanju kako je, odgovorila: »Jaz sem že v redu, me pa resnično skrbi za mojega moža. Ni mu lahko …«.  Tudi ko se ponudi pomoč, je roko težko sprejeti in je pozornost raje usmerjena v drugega. Tovrstno vedenje je tudi nasploh bolj pogosto v »pomagajočih poklicih«, to so psihologi, socialni delavci, medicinske sestre, zdravniki in tudi mi, biopsihologi in psihoterapevti. Večanje incidence raka postaja v tovrstni populaciji vse večji problem. Skrb zase, skrb za lastno psihohigieno bi zato morala biti prioriteta.

Kakšna naj bi bila celostna oskrba bolnic in bolnikov v prihodnosti? Kaj nam danes na tem področju še primanjkuje?

Če izzvzamemo strukturo in delovanje ameriškega zdravstvenega sistema in zgolj pogledamo njihovo obravnavo onkoloških bolnikov, lahko rečemo da so precej pred nami. Za bolnike je poskrbljeno celostno – na voljo imajo skupinske terapije, individualne terapije, čuječnostne programe, druge programe za lajšanje bolečin, kot je na primer učenje samohipnoze, učenje kognitivnih tehnik, psihoedukacijski programi in še in še. Strokovnjaki iz različnih področij so povezani, se usklajujejo in delujejo drug z drugim. V sam proces pa vključujejo tudi bolnika in njegove bližnje. Pri nas pa je še vedno močno čutiti vpliv biomedicinskega modela, ki vidi posameznika zgolj kot skupek celic in organov in kjer bolnikova beseda ni pomembna. Pomembno je zgolj to, kar o njegovem fizičnem stanju ugotovi medicina s pomočjo medicinskih naprav in preiskav. Bolnika tako izvzema iz procesa zdravljenja, mu poda nalepko pacienta, ta pa dalje prevzema pasivno in nekritčno vlogo do svoje bolezni. Cilj bi torej moral biti najprej v povezovanju zdravstvenih strokovnjakov, kasneje pa tudi v večjem vključevanju bolnika in njegovih bližnjih. Kako to doseči in ali je to sploh možno doseči s trenutnim sistemom ki ga imamo, pa je verjetno druga zgodba.

Zakaj je psihosocialna podpora onkološkim bolnikom tako pomembna?

Psihosocialna podpora se je izkazala za pomembno ne le kot dodatna opora konvencionalnega zdravljenja bolnic, temveč tudi kot smiselna oskrba bolnic po prebolelem raku na primarni ravni zdravstvenega varstva. Bolniki, ki so preživeli, preidejo od intenzivne nege na onkološkem oddelku do obdobnih pregledov na primarni ravni zdravstvenega varstva. Pri tem se nemalokrat soočajo z novimi potrebami, ki so v Sloveniji in tudi po svetu slabo raziskane. Bolniki lahko tako navkljub uspešno končanem zdravljenju, ostanejo s simptomatiko kot so utrujenost, nevropatija, depresija, anksioznost, zmanjšana kakovost življenja in drugo. Te težave pa zaradi pomanjkanja vpogleda v bolnikove potrebe lahko ostanejo spregledane, nezdravljene. Psihosocialna podpora pomaga nasloviti te potrebe, jim dati potrebno podporo in pa predvsem glas – da so slišane in prepoznane.

Za konec pa me zanima še kakšni so tvoji načrti za naprej?

Trenutno skupaj z Združenjem EuropaDonna in Društvom za razvijanje čuječnosti pripravljamo program čuječnosti za bolnice z rakom na dojki in rodilih, ki naj bi se predvidoma začel izvajati v začetku leta 2017. Program, ki bo trajal 8 tednov in bo skladen s priporočili tujih izvajalcev – tu računamo, da se bomo lahko povezali s strokovnjaki iz tujine, ki že imajo tovrstne izkušnje. V okviru doktorskega študija pa pripravljam kvalitativno študijo o potrebah, ki jih imajo ženske z zazdravljenim rakom dojke (t.i. cancer survivors). Na podlagi rezultatov bomo izdelali vprašalnik ter nato preverili stanje upoštevanih in spregledanih potreb v Sloveniji. Dolgoročno pa je želja slediti področju, pridobivati izkušnje ter v čim večji meri prispevati k prepoznavi področja psihosocialne podpore in spodbujati k uresničitvi le-te.

Kam po pomoč?

Oddelek za psihoonkologijo, Onkološki Inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Združenje EuropaDonna  http://www.europadonna-zdruzenje.si

Psihoterapevtska ambulanta SFU http://sfu-ljubljana.si/index.php/ambulanta/

Cordis – center za psihoterapijo in svetovanje  http://cordis-center.si

 

Avtorica: Darinka Radoja, dipl. biopsihologinja (UN)


DUŠEVNA STISKA IN STRES

 

Svetovni dan duševnega zdravja je dan, ki je namenjen pogovoru o pomenu duševnega zdravja in duševnih bolezni za naše življenje. Lastno počutje kot tudi počutje nam bližnjih oseb pomembno vpliva na kakovost vsakdanjega življenja, našega kot tudi življenja tistih, s katerimi smo bolj ali manj povezani. Vpliv je še veliko širši kot si sami predstavljamo in sega v skupnost v kateri bivamo. Ta skupnost je pravzaprav celoten svet. Tudi zaradi svetovnega spleta smo veliko bolj povezani. Počutje ene osebe lahko vpliva na počutje množice in obratno. Vsi smo povezani, smo del ene celote. In na ta dan je prav, da to tudi poudarimo. Šele takrat ko to ozavestimo, lahko pomagamo sebi in tistim, ki so pomoči potrebni.

Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je duševno zdravje neločljivo povezano z zdravjem, ki je stanje popolnega telesnega, mentalnega in socialnega blagostanja in ne zgolj odsotnost bolezni (bio-psiho-socialni model zdravja). Blagostanje je stanje, v katerem posameznik uresničuje svoje potenciale, obvladuje normalne stresne situacije, produktivno dela in daje svoj prispevek skupnosti. V pričujočem prispevku se bomo bolj osredotočili na del definicije, ki se nanaša na obvladovanje normalnih stresnih situacij. Obravnavali bomo stres kot fenomen, ki se večkrat povezuje z doživljanjem duševne stiske.

Doživljanje stresa

Biopsihologi se zavedamo, da je človek kot vsak drugi živi organizem kompleksen odprt sistem, ki je nenehno pod vplivom okoljskih dejavnikov.  To so notranji ali zunanji dražljaji, ki spreminjajo homeostazo organizma okoli ravnovesja, ki je najbolj optimalno za njegovo preživetje. Večina biokemičnih procesov v organizmu teži k ohranjanju homeostaze oz. dinamičnega ravnovesja. Prav stres uravnava homeostazo telesa tako, da spodbuja delovanje živčnega, endokrinega in imunskega sistema. Pripravlja telo na akcijo. Stres ima tako vlogo psihofizičnega prilagajanja na nove okoliščine.

Vsak organizem ima vgrajen notranji prilagoditveni mehanizem, ki mu omogoča uravnavati vplive iz okolja. Tako je denimo strah ključno čustvo ev

stres_01

olucijskega značaja, ki omogoča preživetje, saj motivira organizem k obrambnemu vedenju. Naše telo se takrat pripravi na boj ali beg. Taka telesna reakcija sproža niz bioloških procesov, ki se med ostalim nanašajo na pospešitev srčnega utripa in krčenje srčne mišice, razširitev dihalnih poti, spodbuditev tvorbe ter sproščanja glukoze v krvni obtok ter na povečanje mišične moči. Življenjske funkcije, ki niso pogoj za trenutno preživetje, se upočasnijo.

Kljub temu, sleherni posameznik samostojno oblikuje, izbira in konceptualizira (osmišlja) svoje izkušnje, ki tako puščajo sled na nevrofiziologiji organizma. Lahko sklepamo, da sami izbiramo način odziva na izkušnje, ki smo jim priča. Tako tudi stresni odziv lahko za nekoga predstavlja izziv, za koga drugega pa skrajno nelagodno situacijo. Skratka, stres ima lahko pozitiven ali negativen učinek na posameznikovo blagostanje. V primeru učinkovitega spoprijemanja z okoljskimi izzivi oz. takrat, ko posameznik spremembe doživlja kot izziv, govorimo o pozitivnih učinkih. Posameznik bo doživljal pozitivna čustva ter bo bolj aktivno usmerjen k rešitvi problema.

Iz zgornjega sledi, da je doživljanje stresa v veliki meri odvisno od osebnega doživljanja in interpretacije situacij in oseb, ki so del posameznikovega življenja. Pomembno vprašanje je, kako spremeniti način interpretacije in vrednotenja obremenjujočih situacij, da se z njimi posamezniki lažje spoprijemajo ali pa se na njih bolj učinkovito prilagajajo. Če posameznik pristopi k situaciji s prepričanjem, da je pod njegovim nadzorom, je večja verjetnost, da bo usmerjen k spreminjanju nastale situacije. Če pa bo ocenil, da ne more ničesar spremeniti, je večja verjetnost, da se bo na nastalo situacijo poskušal čim boljše prilagoditi. Duševna stiska se lahko pojavi takrat, ko posameznik vztraja pri razreševanju situacij na katere nima izključen vpliv in se tega ne zaveda.

Spoprijemanje s stresom

Učinkovitejše vzorce spoprijemanja s stresom lahko poiščemo v kontekstu pozitivne psihologije, ki raziskuje optimalno človeško doživljanje in se kaže v pozitivnem doživljanju sveta, drugih oseb in samega sebe. Na stresno doživljanje namreč pomembno vplivajo pozitivne misli in pričakovanja posameznika. Pomembno je poudariti, da imajo raziskovalne ugotovitve s področja pozitivne psihologije namen dopolniti in nikakor ne zamenjati tistega, kar je že znanega o človeškemu trpljenju, slabostih in motnjah.

stres_02

Namen pozitivne psihologije je bolj celostno in uravnoteženo znanstveno razumevanje človeške izkušnje – vzponov, padcev in vsega tistega, kar je vmes. Psihologija kot znanost o človeku vključuje razumevanje trpljenja in prav tako sreče ter njune interakcije.

V nasprotju s pozitivno psihologijo, smo v današnji družbi pogosto priča patologizacije duševnega zdravja. Tak odnos je lahko posledica biomedicinskega modela, ki na bolezen in zdravje gleda skozi prizmo prepoznavanja patogenih agensov, ki sprožijo bolezen.

To je lahko rezultat mehanicističnega gledanja, po katerem deluje telo kot stroj, ki ga je možno »popraviti« z odstranitvijo ali zamenjavo delov, ki slabo funkcionirajo. Medikamentalizacija družbe postaja resen problem.

stres_03

Lahko povzamemo, da je psihološki stres odvisen od subjektivne ocene razmerij moči med zahtevami okolja, omejitvami in resursi ter posameznikovimi sposobnostmi, da jih obvlada. Strategije spoprijemanja se namreč močno povezujejo s kognitivno oceno, kar je tudi osnova za izbiro med možnimi strategijami, ki jih ima posameznik na voljo. To pomeni, da je za ohranjanje duševnega zdravja pomembna ocena posameznika, ali je in v kakšni meri opremljen za spoprijemanje z življenjskimi težavami.

Ko postane prehudo, je prav poiskati pomoč. Ko začutimo duševno stisko sočloveka, je prav tako pomembno ponuditi pomoč. Kot je že povedano na začetku, vsi smo povezani. Smo del ene celote.

Kam po pomoč?

Spodaj navajamo samo nekaj osnovnih kontaktov v primeru duševne stiske:

Pogovor s strokovnjakom

V primeru duševne stiske je na voljo osebni zdravnik oziroma psihiater, psiholog ali psihoterapevt, ki delajo v najbližjem zdravstvenem domu, psihiatrični kliniki ali v zasebni praksi. Kontakte lahko posredujejo tudi svetovalci spodaj navedenih telefonov za pomoč v duševni stiski.

Na razpolago so tudi svetovalne službe, ki so na voljo brezplačno ali z majhnim prispevkom:

 • Posvet – Center za psihološko svetovanje, Ljubljana, T: 01 251 29 50,
 • Psihološka svetovalnica TU SMO ZATE, Celje, T: 031 778 772,
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, T: 01 583 75 00,
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, T: 02 234 97 00,
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper, T: 05 627 3555;
 • Primorsko svetovalno središče Koper, T: 041 360 913

Telefon kot podporni medij ob duševni stiski

Svetovalci lahko prisluhnejo ali pomagajo pri napotitvi k strokovnjaku:

 • Klic v duševni stiski (deluje vsak dan med 19. in 7. uro) – 01 520 99 00,
 • Brezplačni zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (deluje 24 ur na dan) – 116 123,
 • TOM, telefon otrok in mladostnikov (deluje vsak dan med 12. in 20. uro) – 116 111.
 • Internet kot podporni medij ob duševni stiski
 • DAM – Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami,
 • To sem jaz – spletna stran namenjena zlasti otrokom in mladostnikom,
 • Med.Over.Net – spletni portal z izčrpnimi informacijami o zdravju, duševnem zdravju in drugih področjih.

Knjige in priročniki

Knjige in priročniki so lahko dober vir informacij, ki nam pomagajo razumeti, kaj se z nami dogaja. V knjižnicah, na oddelku za psihologijo, je na voljo literatura z različnih področij duševnega zdravja, ki bi vas lahko zanimala (odnosi, stres, čustva itd.).

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://www.nijz.si/) med e-gradivi najdete naslednje publikacije:

 • Ko te strese stres,
 • Ko učenca strese stres,
 • Depresija,
 • Depresija med starejšimi,
 • Izgorevanje.

Avtorica: Nikolina Jeretič, mag.biopsihije

LITERATURA:

 • Bear, M.F., Conners, B.W. in Paradiso, M.A. (2007). Neuroscience: exploring the brain – 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Jamieson, J. P., Nock, M. K. in Mendes, W. B. (2012). Mind over matter: Reappraising arousal improves cardiovascular and cognitive responses to stress. Journal of Experimental Psychology, 141 (3), 417-422.
 • Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. (b.d.). Kam po pomoč? Pridobljeno 8. 10. 2016 s http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kam_po_pomoc.pdf
 • Keller, A., Litzelman, K., Wisk, L. E., Maddox, T., Cheng, E. R., Creswell, P. D. in Witt, W. P. (2012). Does the perception that stress affects health matter? The association with health and mortality. Health Psychology, 31 (5), 677-684.
 • Meyer, J. S. in Quenzer, L. F. (2005). Psychopharmacology: drugs, the brain, and behavior. Sunderland: Sinauer Associates, Inc.
 • Moloney, M. E., Konrad, T. R., in Zimmer, C. R. (2011). The Medicalization of Sleeplessness: A Public Health Concern. American Journal of Public Health,101(8), 1429–1433.
 • Musek, J. (2005).  Predmet, metode in področja psihologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
 • Poulin, M.J., Brown, S.L., Dillard, A.J. in Smith, D.M. (2013). Giving to others and the association between stress and mortality. Am J Public Health 103 (9), 1649-55.
 • Rutter, M. (2012). Achievements and challenges in the biology of environmental effects. PNAS, 109 (2), 17149–17153.
 • Selič, P. (1999). Psihologija bolezni današnjega časa. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Seligman, M.E., Steen, T. A. in Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. Nansoon Park: University of Pennsylvania.

ZLORABA IN ZANEMARJANJE OTROK

 

Zloraba in zanemarjanje otrok sta v današnjem svetu še vedno pogost pojav. V znamenju letošnjega tedna otroka (3.10. – 9.10.2016) in slogana – Svet v katerem želim živeti, si Društvo biopsihologov Slovenije želi javnost ozavestiti o različnih vrstah zlorabe in zanemarjanja otrok.

Kot preventiva je namreč pomembno izobraževanje, tako strokovnih delavcev kot tudi širše javnosti. Pomembno pa je izobraziti in opolnomočiti tudi otroke v okviru šole, saj jim znanje lahko pomaga, da hitreje poiščejo pomoč in razumejo, da sami niso krivi za zlorabo.

Poznamo zanemarjanje, čustveno zlorabo, fizično zlorabo in spolno zlorabo.

Zanemarjanje otroka

Pod zanemarjanje otroka štejemo:

 • stalno ali resno zanemarjanje,
 • neustrezna zaščita pred izpostavljanjem kakršnikoli nevarnosti,
 • neustrezna skrb, katere posledice so ogroženost otrokovega zdravja in razvoja.

Kot zanemarjanje ali prikrajšanje se šteje, če otrok ne dobi osnovnih potrebščin za življenje, ki mu omogočajo fizično in čustveno preživetje ter razvoj. Gre za odsotnost standardne in razumne skrbi staršev.

Pomembno pa je razlikovati med zanemarjanjem in revščino. V primeru zanemarjanja naj bi odgovorna oseba otroku priskrbela osnovne potrebščine za preživetje (kot so hrana, oblačila, zdravniška oskrba), vendar tega ne stori. V primeru revščine pa odgovorna oseba tega ne more storiti, npr. zaradi pomanjkanja denarja.

Zanemarjanje ni dovolj prepoznano, čeprav je to najpogostejša oblika zlorabljanja. Čeprav so znaki, ki kažejo na možno zanemarjanje otroka, morda na videz povsem očitni, pa je dokumentiranje in opredeljevanje zanemarjanja težavno delo. Pogosto je namreč težko ločiti med zanemarjanjem in materialnim pomanjkanjem. Emocionalno in fizično zanemarjanje pa je lažje spregledati v primerih, ko je družina dobro preskrbljena.

Čustvena zloraba otrok

Bašičeva (2010) čustveno zlorabo definira tako:

Čustvena zloraba je dejanski ali možen neugoden vpliv na čustveni in vedenjski razvoj otroka, ki ga povzroča stalno ali resno čustveno trpinčenje ali zavračanje. Je stalen vzorec verbalne zlorabe, ravnanj in vplivov, ki otroku povzročajo občutke, da ni nič vreden, da ni ljubljen, da ni zaželen (str. 15).

Opredelitev čustvene zlorabe naj bi se uporabljalo samo v primerih, ko gre predvsem oziroma samo za to vrsto zlorabe. Otrok je namreč lahko žrtev samo čustvene zlorabe in nobene druge. Nasprotno pa je otrok, ki je žrtev zanemarjanja, fizične in/ali spolne zlorabe, vedno tudi žrtev čustvenega trpinčenja.

Pod čustveno nasilje štejemo:

tedotr_sl_01

 • kričanje,
 • zmerjanje,
 • vzbujanje občutkov sramu in krivde,
 • podcenjevanje,
 • posmehovanje,
 • zastraševanje
 • poniževanje v družbi,
 • stalno kritiziranje,
 • čustvena nerazpoložljivost enega od staršev, ipd..

Starši, ki se poslužujejo čustvenega nasilja pogosto zavračajo in kaznujejo svoje otroke z odvzemom ljubezni, naklonjenosti in pozornosti ali pa jim celo grozijo s fizičnim nasiljem (npr. tepež). Otroke tudi pogosto negativno primerjajo z drugimi in jih namerno postavljajo v situacije, v katerih so neuspešni ali pa jih celo izolirajo od družbe vrstnikov in prijateljev. Eden od pogostih pojavov čustvenega nasilja, ki se ga starši navadno sploh ne zavedajo je uporaba svojega otroka kot »orožje« v ločitvenih postopkih.

Čustvena zloraba ostaja ena najtežje določljivih in dokazljivih zlorab. Pogosto je namreč dobro skrita med načine vzgoje v posameznih kulturah. Zatorej je pogosto zelo težko določiti ter ločiti med zlorabo in vzgojnimi ukrepi. Pogosto je čustvena zloraba prepoznana šele, ko otrok sam opozori na to.

Fizična zloraba otrok

Pod fizično zlorabo štejemo:tedotr_sl_02

 • dejansko ali možno fizično poškodbo otroka,
 • nesposobnost preprečiti fizično poškodbo ali trpljenje,
 • klofutanje, lasanje, udarec (z roko ali predmetom), brcanje, porivanje, stresanje,
 • namerno davljenje, zastrupljanje in
 • ponarejanje ali induciranje bolezenskega stanja (Munchausenov sindrom), ipd.

Četudi je jasno, kaj naj bi fizična zloraba bila, pa je postavljanje točne definicije včasih težavno. Definicije fizične zlorabe se razlikujejo glede na strukturo družbe in njenih kulturnih navad. Discipliniranje otrok z uporabo fizične sile, kot je na primer tepež in vlečenje za ušesa, ponekod velja za povsem sprejemljivo vrsto discipliniranja otrok. A vendar je večina strokovnjakov enotnih, da je fizična zloraba namerno povzročena poškodba s strani starša oziroma zakonitega skrbnika.

Spolna zloraba otrok

Spolno zlorabo definiramo kot neprostovoljno izbiro otroka pri sodelovanju v spolnih aktivnostih, pri čemer je otrok zlorabljen kot spolni objekt z namenom zadovoljevanja spolnih potreb ali želja osebe, ki zlorablja.

Pod spolno nasilje štejemo:tedotr_sl_03

 • namerno dotikanje otrokovega telesa ali nadlegovanje z namenom spolnega vzburjenja ali zadovoljitve storilca,
 • izpostavljanje spolnim organom, masturbaciji,
 • namerno izvajanje spolnih aktivnosti v pričo otroka,
 • spolni odnos z otrokom (oralni, vaginalni, analni),
 • spolno izkoriščanje otroka,
 • vključevanje otroka v prostitucijo ali druge oblike spolnega nasilja, ipd.

Storilec je starejša ali pa večja in močnejša oseba, v odnosu s katero ima otrok neenake moči in je podrejen. Kot spolno zlorabo štejemo tudi primere, ko so otroci izpostavljeni visoki stopnji spolne aktivnosti, avdiovizualnim ali drugim spolnim predmetom in vsebinam in to na način, da bo otrokov razvoj znatno oškodovan.

Storilec spolne zlorabe je največkrat član otrokove ožje ali širše družine, zato se je otroku še težje izpovedati. Žrtve zlorabe so otroci različnih starosti, obeh spolov, med katerimi prevladujejo deklice. Izvrševalci spolne zlorabe pa so tako ženske kot moški. Potrebno se je zavedati, da so med storilci tudi osebe brez vidnih duševnih motenj, z dejavnim spolnim življenjem in navzven cenjene osebe, za katere okolje težko pomisli, da so lahko storilci takega dejanja.

Evropske raziskave kažejo, da je vsak deveti deček in vsaka tretja deklica žrtev spolnega napada oziroma da je spolno zlorabljenih otrok približno 30 %. V Sloveniji uradne ocene niso primerljive z ugotovitvami teh raziskav. Velik problem predstavlja neprijavljenost oziroma nizka prijavljenost spolne zlorabe v Sloveniji. Otrok je pogosto prisiljen k molku z grožnjami, obljubami ali pa z vzbujanjem krivde in sramu.

Prepoznavanje zlorab in preventiva

Eno najtežjih del psihologov je določanje potenciala za zlorabo otrok pri starših oziroma skrbnikih. Pogosto se težava začne že pri starših, ki živijo v čistem zanikanju, da se zloraba dogaja znotraj njihovega doma oziroma ne priznavajo, da so sami povzročitelji zlorabljajočega vedenja. Starši svoje nasilno vedenje upravičujejo z otrokovim slabim vedenjem. Dokazali so, da starši, ki se poslužujejo nasilnega vedenja, svoje otroke ocenjujejo kot manj prilagodljive in ubogljive ter jih ocenjujejo strožje od realnosti.

Dokazovanje zlorab – predvsem čustvenih, je težko in zahtevno. Čustvena zloraba je pogosta in velikokrat spregledana, zato jo je tudi na sodišču težko dokazati. Preprečevanje in odkrivanje primerov trpinčenja in zlorab otrok pa je postopek, ki zahteva jasne predpise, osebno prizadevnost in kakovostno usposobljenost vseh, ki stopajo v stik z otroki.

Kam po pomoč?!

Otroci, se lahko obrnejo na katerokoli odraslo osebo, ki ji zaupajo:

 • učitelje in učiteljice,
 • psihologe v šoli,
 • zdravnika,
 • policijo,
 • člana družine, ipd.

V stiski, pa lahko pokličejo tudi TOM telefon na brezplačno telefonsko številko: 116-111

tedotr_sl_04

V kolikor ste priča zlorabi ali zanemarjanju ali pa sumite nanjo, lahko prijavo opravite:

Prav tako se lahko po informacije in pomoč obrnete na:

 • center za socialno delo
 • šolske delavce
 • zdravstvene delavce

Avtorica: Tanja Kavčič, dipl. biopsihologije (UN)

LITERATURA

 • Bašič, K. (2010). Naše geslo – delajmo z znanjem in skupaj za zaščito otrok. Ljubljana: Združenje proti spolnemu zlorabljanju.
 • Bizjak, I. (1997). Otrok – med pravicami in trpinčenjem. V A. J. Satler (ur.), Trpinčen otrok: kako prepoznavati in preprečevati fizično in duševno trpinčenje otrok (str. 13−15). Ljubljana: Meridiana d.o.o.
 • Crosson-Tower, C. (1998). Understanding child abuse and neglect. Boston: Allyn and Bacon.
 • Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a conceptual framework. Child Abuse & Neglect, 26, 697−714.
 • Goode, W. J. (1971). Force and violence in the family. Journal of Marriage and Family, 33 (4), 624−636.
 • Haskett, M. E., Scott, S. S. in Fann, K. D. (1995). Child abuse potential inventory and parenting behavior: Relationships with high-risk correlates. Child Abuse & Neglect, 19 (12), 1483−1495.
 • Kempe, C. H., Silverman, F. N., Steele, B. F., Droegemueller, W. in Silver, H. K. (1985). The battered-child syndrome. Child Abuse & Neglect, 9, 143−154.
 • Petrovčič, P. (2010). Spolna zloraba ne preneha, če se je ne prijavi. Pridobljeno 6. 10. 2016, s http://safe.si/spletno-oko/novice/spolna-zloraba-ne-preneha-ce-se-je-ne-prijavi
 • Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti. (b.d.). Oblike nasilja in vrste zlorab otroka. Pridobljeno 6.10.2016, s http://www.prepoznajnasilje.si/qrc/vrste-zlorab
 • Temnik, S. (2010). Čustvena zloraba otrok: Vreden sem toliko kot me imajo radi. Psihološka obzorja, 19 (2), 129-141.
 • Tomori, M. in Ziherl, S. (ur.). (1999). Psihiatrija. Ljubljana: Medicinska fakulteta.
 • Ustava Republike Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, št. 33−1409/91-I, 28. dec. 1991.

Slikovno gradivo prevzeto s:

Save

Save

Save