Članstvo

Članstvo

Društvo sestavljajo redni, izredni in častni člani.

Redni člani so diplomanti, magistri in doktoranti s področij biopsihologije in sorodnih področij.

Izredni člani so strokovnjaki, ki delujejo raziskovalno, terapevtsko in/ali strokovno na področju biopsihologije ali drugih, za delovanje društva pomembnih področjih.

Častni člani so specialisti s področja biopsihologije ali predstavniki sorodnih strokovnih in znanstvenih vej, ki imajo pomembne zasluge za razvoj biopsihologije, njene povezave z drugimi sorodnimi dejavnostmi ali druge zasluge za njeno višjo strokovno raven.

Kandidat izpolni in podpiše pristopno izjavo in jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za članstvo naslovi na sedež društva ali na upravni odbor ter plača članarino.

Sprejem v članstvo

Kandidate za redne člane potrdi upravni odbor po tem, ko preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo v društvu.

Kandidate za izredne člane predlagajo trije redni člani upravnemu odboru društva, ki preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo v društvu.

Kandidate za častne člane morajo predlagati in predlog utemeljiti upravnemu odboru štirje redni člani. O sprejemu v članstvo odloči skupščina.

Pravice in dolžnosti članov:

Pravice rednih/izrednih članov so:

 • da volijo in so voljeni v vse organe društva, ob pogoju, da imajo do društva poravnane vse obveznosti,
 • seznanjeni z delom organov društva,
 • seznanjeni z materialnim in finančnim stanjem društva in njegovim poslovanjem,
 • da sodelujejo v društvenih dejavnostih,
 • da lahko uporabljajo društveno opremo, dosežke, informacije itd.,
 • da se vključujejo v vse strokovne dejavnosti društva,
 • da dajejo predloge, pobude in mnenja organom društva za njihovo delo,
 • da predlagajo kandidate za predsednika in vse ostale voljene organe društva,
 • da predlagajo kandidate za redne, izredne in častne člane društva.

Dolžnosti rednih/izrednih članov so:

 • da plačujejo članarino,
 • da vestno opravljajo sprejete funkcije in naloge v društvu,
 • da sodelujejo v dejavnostih društva,
 • da varujejo poslovne skrivnosti in ugled društva.
 • Častni člani so imenovani (ni včlanitve) s strani skupščine in imajo pravico sodelovati na vseh prireditvah društva. Nimajo pravice odločanja na društvenih sejah in pri delu organov društva. Častni člani ne plačujejo članarine.

Prenehanje članstva

Članstvo v društvu preneha:

 • s pisno izjavo člana o izstopu, ki jo naslovi na sedež društva ali upravnemu odboru,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča društva,
 • če član ne plačuje članarine več kot eno leto in upravni odbor odloči o prenehanju članstva, vendar po predhodnem pisnem opominu, v katerem je član opozorjen na posledice.

Društvo člana lahko izključi, če:

 • krši določbe statuta
 • ne izpolnjuje ali malomarno opravlja naloge v organih društva
 • škodi ugledu društva v javnosti

Včlanitev v društvo