Aktualno

UVRSTITEV POKLICA BIOPSIHOLOG V 69. ČLEN ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU

V torek 30.5.2017 je na pobudo Društva biopsihologov Slovenije in s pomočjo poslanca Andreja Čuša, potekalo glasovanje v parlamentu o uvrstitvi biopsihologije v 69. člen Zakona o socialnem varstvu.

 

Rezultati glasovanja: 39 za in 32 proti, kar pomeni, da se diplomantom biopsihologije omogoči opravljanje strokovnih izpitov v socialnem varstvu in s tem lažji vstop na trg dela.  Na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869 lahko preberete, da smo tudi uradno vključeni v 69. člen Zakona o socialnem varstvu objavljeno v Uradnem listu RS, št. 29/2017 z dne 9.6.2017 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-l…/…/2017-01-1524…). Za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva je pooblaščena Socialna zbornica Slovenije (https://www.szslo.si/strokovni-izpit).

 

Na dosežek smo neizmerno ponosni, dal pa nam je tudi motivacijo za nadaljnje doseganje zastavljenih ciljev.

 

AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Društvo biopsihologov Slovenije si prizadeva za uveljavitev in razvoj naše stroke na trgu dela, posebej na področjih javnega sektorja. Kadrovski pogoji za delo na področju zdravstva, šolstva in socialnega varstva so urejeni z zakonodajo. Iz tega sledi, da je nujen pogoj za zaposlovanje naših diplomantov na teh področjih prav zakonska ureditev področja BIOPSIHOLOGIJA. V društvu proaktivno iščemo poti k ureditvi našega statusa na trgu dela. V tem tudi vidimo svoje poslanstvo. Obvezali smo se, da vas bomo o teh aktivnostih sproti obveščali. Nekaj poti smo v tej smeri že prehodili, zavedamo pa se, da je pred nami še veliko izzivov. S skupnimi močmi pa jim bomo kos.

20.09.2016 – DBPS na seji Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

ministrstvo-za-solstvo

V torek, 20.9.2016 je Društvo biopsihologov Slovenije, prisostvovalo 3. seji Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer smo imeli priložnost predstaviti problem nezaposljivosti biopsihologov v javnem sektorju.

Na sejo smo bili povabljeni s strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ki se je na iniciativo Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) nemudoma odzvalo k reševanju naše problematike.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič in generalni direktor direktorata za visoko šolstvo, dr. Stojan Sorčan ter vsi drugi predstavniki ministrstev, so potrdili, da so z našo problematiko seznanjeni. Ministrica, dr. Maja Makovec Brenčič je zagotovila, da na njenem ministrstvu že potekajo dejavnosti v smeri razrešitve problematike zaposlovanja biopsihologov v javnem sektorju. Pred vsemi pa se je tudi obvezala, da bodo zadeve uredili. Vodja sektorja za vseživljensko učenje in štipendiranje, Irena Kuntarič Hribar, nas je na seji glasno podprla in predstavila dejstva povezana s problematiko.

Predsednik ŠOS-a, Klemen Balanč je predlagal, da problematiko zaposlovanja biopsihologov v javnem sektorju, vključijo na dnevni red naslednje, 4. seje Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, kar je bilo tudi potrjeno. Tako bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na prihodnji seji predstavilo vse aktivnosti, ki potekajo in dosedanje rezultate na tem področju.

Društvo biopsihologov Slovenije je bilo z razpletom dogodkov seje zadovoljno.
Gremo naprej in se ne damo!

 

20.09.2016 – DBPS on the Council session of the Government of the Republic of Slovenia for Student Affairs

On Tuesday, 20. 9. 2016, the Biopsychological Association of Slovenia attended the third Council session of the Government of the Republic of Slovenia for Student Affairs at the Ministry of Education, Science and Sport. There we had the opportunity to present the problem of un-employability of graduates of biopsychology in the public sector.

Student Organization of Slovenia (ŠOS), which took the initiative in solving our problems of unemployment, invited us to the Council session, right after the Student Organization of the University of Primorska (ŠOUP) informed them.

Minister of Education, Science and Sport, dr. Maja Makovec Brenčič and general director of higher education, dr. Stojan Sorčan as well as all the other representatives of different ministries have confirmed that they are familiar with our issues of un-employability. Minister, dr. Maja Makovec Brenčič has ensured us that its ministry is already in progress toward resolving our un-employment issues in public sector. She also commit to resolve the matters of unemployment issues of graduates of biopsychology in the public sector. The head of Lifelong Learning and Scholarships, Irena Kuntaric Hribar, firmly supported us at the meeting and presented some important facts regarding the issue.

The president of ŠOS, Klemen Balanč suggested that the issue of employment of biopsychology graduates in public sector should be included in the main agenda in the next, forth Council session of the Government of the Republic of Slovenia for Student Affairs. The suggestion was confirmed. Thus, the Ministry of Education, Science and Sport, will presented all the activities taking place and its achieved results toward resolving the issue of employment, in the next Council session.

The Biopsychological Association of Slovenia was satisfied with turn of events in Council session.
We are moving forward and not giving up!

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save